رویدادهای تعمیر و نگهداری در آینده وجود دارد که ممکن است خدمات ما را تحت تأثیر قرار دهد اطلاعات بیشتر

ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:دامنه در دسترس نیست

:tld دامنه ها در حال حاضر در دسترس نیستند.

:دامنه موجود است.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که یک نام دامنه بین المللی را وارد کرده است. برای ادامه، لطفاً زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

.com
9,500,000 ریال
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
9,500,000 ریال
1 سال
9,500,000 ریال
1 سال
9,500,000 ریال
1 سال
.ir
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
.co
22,469,000 ریال
1 سال
22,469,000 ریال
1 سال
22,469,000 ریال
1 سال
.org
9,450,000 ریال
1 سال
9,450,000 ریال
1 سال
9,450,000 ریال
1 سال
.net
11,000,000 ریال
1 سال
11,000,000 ریال
1 سال
11,000,000 ریال
1 سال
.biz
14,280,000 ریال
1 سال
14,280,000 ریال
1 سال
14,280,000 ریال
1 سال
.info فروش
16,000,000 ریال
1 سال
16,000,000 ریال
1 سال
16,000,000 ریال
1 سال
.bz
8,750,000 ریال
1 سال
8,750,000 ریال
1 سال
8,750,000 ریال
1 سال
.co.uk
5,240,000 ریال
1 سال
4,190,000 ریال
1 سال
5,240,000 ریال
1 سال
.com.co
9,120,000 ریال
1 سال
9,120,000 ریال
1 سال
9,120,000 ریال
1 سال
.com.lc
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.com.tw
9,116,800 ریال
1 سال
9,116,800 ریال
1 سال
9,116,800 ریال
1 سال
.com.vc
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.cpa.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.edu.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.eng.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.eu
3,356,800 ریال
1 سال
3,356,800 ریال
1 سال
3,356,800 ریال
1 سال
.firm.in
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
.gen.in
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
.gov.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.health.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.ind.in
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
.info.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.int.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.jur.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.l.lc
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.law.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.lc
8,476,800 ریال
1 سال
8,476,800 ریال
1 سال
8,476,800 ریال
1 سال
.ltd.uk
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.me
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.me.uk
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.med.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.mn
17,436,800 ریال
1 سال
17,436,800 ریال
1 سال
17,436,800 ریال
1 سال
.mobi
1,932,800 ریال
1 سال
1,932,800 ریال
1 سال
1,932,800 ریال
1 سال
.name
3,356,800 ریال
1 سال
3,356,800 ریال
1 سال
3,356,800 ریال
1 سال
.name.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.net.ag
22,876,800 ریال
1 سال
22,876,800 ریال
1 سال
22,876,800 ریال
1 سال
.net.co
9,120,000 ریال
1 سال
9,120,000 ریال
1 سال
9,120,000 ریال
1 سال
.net.in
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
.net.lc
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.net.tw
9,116,800 ریال
1 سال
9,116,800 ریال
1 سال
9,116,800 ریال
1 سال
.net.uk
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.org.vc
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.net.vc
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.net.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.pro
1,670,400 ریال
1 سال
1,670,400 ریال
1 سال
1,670,400 ریال
1 سال
.nom.ag
22,876,800 ریال
1 سال
22,876,800 ریال
1 سال
22,876,800 ریال
1 سال
.nom.co
9,120,000 ریال
1 سال
9,120,000 ریال
1 سال
9,120,000 ریال
1 سال
.org.ag
22,876,800 ریال
1 سال
22,876,800 ریال
1 سال
22,876,800 ریال
1 سال
.org.in
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
.org.lc
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.org.tw
9,116,800 ریال
1 سال
9,116,800 ریال
1 سال
9,116,800 ریال
1 سال
.org.uk
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.org.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.p.lc
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.plc.uk
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.pro.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.recht.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.sc
27,676,800 ریال
1 سال
27,676,800 ریال
1 سال
27,676,800 ریال
1 سال
.science
2,716,800 ریال
1 سال
2,716,800 ریال
1 سال
2,716,800 ریال
1 سال
.tw
10,716,800 ریال
1 سال
10,716,800 ریال
1 سال
10,716,800 ریال
1 سال
.uk
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.vc
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.xxx
29,600,000 ریال
1 سال
29,600,000 ریال
1 سال
29,600,000 ریال
1 سال
.tel
3,996,800 ریال
1 سال
3,996,800 ریال
1 سال
3,996,800 ریال
1 سال
.in
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.gov.ir
N/A
N/A
N/A
.ac.ir
N/A
N/A
N/A
.pw
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
.network
16,800,000 ریال
1 سال
16,800,000 ریال
1 سال
16,800,000 ریال
1 سال
.cc
8,800,000 ریال
1 سال
8,800,000 ریال
1 سال
8,800,000 ریال
1 سال
.ws
9,800,000 ریال
1 سال
9,800,000 ریال
1 سال
20,000,000 ریال
1 سال
.co.ir
N/A
N/A
N/A
.us
3,084,800 ریال
1 سال
3,084,800 ریال
1 سال
3,084,800 ریال
1 سال
.photos
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
.camera
13,628,800 ریال
1 سال
13,628,800 ریال
1 سال
13,628,800 ریال
1 سال
.gallery
17,870,000 ریال
1 سال
14,300,000 ریال
1 سال
17,870,000 ریال
1 سال
.graphics
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
.today
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
.technology
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
.equipment
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
.construction
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.directory
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
.tips
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
.diamonds
13,628,800 ریال
1 سال
13,628,800 ریال
1 سال
13,628,800 ریال
1 سال
.holdings
11,565,500 ریال
1 سال
11,565,500 ریال
1 سال
11,565,500 ریال
1 سال
.enterprises
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.contractors
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
.careers
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.estate
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.ventures
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
.shoes
13,628,800 ریال
1 سال
13,628,800 ریال
1 سال
13,628,800 ریال
1 سال
.kitchen
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.lighting
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
.bike
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
.recipes
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.academy
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.center
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
.computer
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.management
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
.systems
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
.company
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.builders
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
.email
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
.solutions
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
.support
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
.training
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.camp
13,788,800 ریال
1 سال
13,788,800 ریال
1 سال
13,788,800 ریال
1 سال
.education
20,000,000 ریال
1 سال
20,000,000 ریال
1 سال
20,000,000 ریال
1 سال
.institute
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.repair
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.coffee
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
.house
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
.international
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
.marketing
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.pink
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
.red
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
.blue
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
.codes
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
.farm
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
.kiwi
11,036,800 ریال
1 سال
11,036,800 ریال
1 سال
11,036,800 ریال
1 سال
.agency
2,396,800 ریال
1 سال
2,396,800 ریال
1 سال
2,396,800 ریال
1 سال
.zone
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.cheap
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.club
3,968,000 ریال
1 سال
3,968,000 ریال
1 سال
3,968,000 ریال
1 سال
.link
3,356,800 ریال
1 سال
3,356,800 ریال
1 سال
3,356,800 ریال
1 سال
.cool
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.watch
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.works
2,396,800 ریال
1 سال
2,396,800 ریال
1 سال
2,396,800 ریال
1 سال
.expert
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
.wiki
8,348,800 ریال
1 سال
8,348,800 ریال
1 سال
8,348,800 ریال
1 سال
.domains
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
.webcam
2,716,800 ریال
1 سال
2,716,800 ریال
1 سال
2,716,800 ریال
1 سال
.trade
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
.properties
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.xyz
8,800,000 ریال
1 سال
796,800 ریال
1 سال
8,800,000 ریال
1 سال
.vacations
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
.rentals
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.flights
13,276,800 ریال
1 سال
13,276,800 ریال
1 سال
13,276,800 ریال
1 سال
.pics
8,476,800 ریال
1 سال
8,476,800 ریال
1 سال
8,476,800 ریال
1 سال
.cab
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
.photo
8,796,800 ریال
1 سال
8,796,800 ریال
1 سال
8,796,800 ریال
1 سال
.org.ir
N/A
N/A
N/A
.life
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
.io
18,076,800 ریال
1 سال
18,076,800 ریال
1 سال
18,076,800 ریال
1 سال
.plus
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.land
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.fund
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
.capital
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
.tv
10,080,000 ریال
1 سال
10,080,000 ریال
1 سال
10,080,000 ریال
1 سال
.one جدید
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.art
1,910,000 ریال
1 سال
10,040,000 ریال
1 سال
12,550,000 ریال
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن