مرور محصولات و خدمات

لینوکس حرفه ای 500MB
5,000,000 ریال سالانه

فضا 500MB
پهنای باند20GB
2 عدد MYSQL

لینوکس حرفه ای 1GB
9,500,000 ریال سالانه

فضا 1GB
پهنای باند50GB
2 عدد MYSQL

لینوکس حرفه ای 2GB
12,250,000 ریال سالانه

فضا 5GB
پهنای باند70GB
4 عدد MYSQL

لینوکس حرفه ای 5GB
21,500,000 ریال سالانه

فضا 10GB
پهنای باند100GB
6 عدد MYSQL

لینوکس حرفه ای 10 Gb
41,500,000 ریال سالانه

فضا 10GB
پهنای باند150GB
10 عدد MYSQL