مرور محصولات و خدمات

هاست وردپرس 500MB
5,000,000 ریال سالانه

فضا500MB
پهنای باند20GB
6 عدد MySql

هاست وردپرس 1GB
9,500,000 ریال سالانه

فضا1GB
پهنای باند35GB
7 عدد MySql

هاست وردپرس 2GB
12,250,000 ریال سالانه

فضا 2GB
پهنای باند55GB
8 عدد MySql

هاست وردپرس 5GB
21,500,000 ریال سالانه

فضا 5GB
پهنای باند80GB
9 عدد MySql