رویدادهای تعمیر و نگهداری در آینده وجود دارد که ممکن است خدمات ما را تحت تأثیر قرار دهد اطلاعات بیشتر

Windows

هاست ویندوز 1 گیگابایت


فضا 1GBپهنای باند10GB2 عدد MSSQL


هاست ویندوز 2 گیگابایت


فضا2GBپهنای باند20GB4 عدد MSSQL


هاست ویندوز 5 گیگابایت


فضا 5GBپهنای باند50GB4 عدد MSSQL


هاست ویندوز 10 گیگابایت


فضا 10BBپهنای باند100GB6 عدد MSSQL