رویدادهای تعمیر و نگهداری در آینده وجود دارد که ممکن است خدمات ما را تحت تأثیر قرار دهد اطلاعات بیشتر

سرور مجازی VDS

VDS1
 • 1 Core CPU
 • 512 MB RAM
 • 20 GB HDD
 • 100 GB Monthly Traffic
 • 1 IP
 • 1 Snapshot
 • 100 Mbps Connection Speed
 • SAS Raid 10 HDD Technology
 • Microsoft Hyper-v Virtualization Technology
 • Optional OS
 • 24/7 Support
VDS2
 • 1 Core CPU
 • 1GB RAM
 • 40 GB HDD
 • 200GB Monthly Traffic
 • 1 IP
 • 1 Snapshot
 • 100Mbps Connection Speed
 • SAS Raid 10 HDD Technology
 • Microsoft Hyper-v Virtualization Technology
 • Optional OS
 • 24/7 Support
VDS3
 • 2 Core CPU
 • 2Gb RAM
 • 80 GB HDD
 • 300GB Monthly Traffic
 • 1 IP
 • 2 Snapshot
 • 100Mbps Connection Speed
 • SAS Raid 10 HDD Technology
 • Microsoft Hyper-v Virtualization Technology
 • Optional OS
 • 24/7 Support
VDS4
 • 3 Core CPU
 • 4 GB RAM
 • 100 GB HDD
 • 400 GB Monthly Traffic
 • 2 IP
 • 3 Snapshot
 • 100Mbps Connection Speed
 • SAS Raid 10 HDD Technology
 • Microsoft Hyper-v Virtualization Technology
 • Optional OS
 • 24/7 Support
VDS5
 • 4 Core CPU
 • 6 GB RAM
 • 120 GB HDD
 • 500 GB Monthly Traffic
 • 2 IP
 • 4 Snapshot
 • 100Mbps Connection Speed
 • SAS Raid 10 HDD Technology
 • Microsoft Hyper-v Virtualization Technology
 • Optional OS
 • 24/7 Support